Slovenská kriminalistická spoločnosť

Slovenská kriminalistická spoločnosť (SKS) je dobrovoľné, nepolitické, svetonázorovo nezávislé a na profesných základoch založené združenie záujemcov o kriminalistiku a jej vývoj.

Podporuje, prehlbuje a koordinuje spoluprácu svojich členov pôsobiacich vo vedecko-výskumnej oblasti a v praxi ako aj v pedagogickej činnosti, čím prispieva ku zvyšovaniu odbornej úrovne využívania výsledkov kriminalistickej vedy v praxi.

Poskytuje svojim členom pomoc pri ich odbornej a vedecko-populárnej práci v oblasti kriminalistiky.

Podporuje rozvoj vedného odboru kriminalistiky, obsahovo orientuje a iniciuje vedeckú a vedecko-populárnu prácu a rozširuje jej poznatky v praxi.

Sleduje vývoj kriminalistiky v zahraničí a v rámci možností s nimi oboznamuje svojich členov a vhodne ich popularizuje v odbornej verejnosti.

Popularizuje kriminalistiku na verejnosti formou prednášok, besied, článkov a realizácií vo verejných oznamovacích prostriedkoch.

Zabezpečuje prostredníctvom svojich členov na požiadanie recenznú, konzultačnú, poradenskú a inú podobnú činnosť v odbore kriminalistika.

Vyvíja na základe partnerských vzťahov spoluprácu s organizáciami rovnakého alebo príbuzného zamerania na Slovensku a v zahraničí.

Vydáva podľa potreby a finančných možností interné odborné publikácie.